Tree trio at the tourbière du Longeyroux


Tree trio at the tourbière du Longeyroux

Caption

The tourbière du Longeyroux is central to the water system of Corrèze. This large peat bog is preserved from all, except herders who have been allowed to graze sheep and cows in order to prevent trees from invading this unique ecosystem.

Tags

Other info

Views: 2167

Creative Commons License Tree trio at the tourbière du Longeyroux by is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

It can be used for non-commercial purposes with the following text and link:
Photo from: <a href="http://www.france-in-photos.com/">France in Photos</a>

Related images